Uwe Seltmann - Gedichte & Co.

Arzgebirgische Gedichte

ArzDeitsch

ArzDeitsch

 

ArzDeitsch, su wulln mor sei.

Drim sing mor fruh un frei.

ArzDeitsch. ArzDeitsch.

Su ka is immer sei.

 

Wenns draußen renge tut.

Do ham mor kaane Nut.

Mor singe fei a Lied.

Drim sing du aa mol miet.

 

ArzDeitsch, su wulln mor sei.

Do bleim mor aa dorbei.

ArzDeitsch, ArzDeitsch.

Su wulln mor immer sei 

 

Wenn's drinne stinken tut

vor Ärcher un vor Wut.

Lessen wirs net an uns ra.

Zinden a Raacherkarzel a.

 

ArzDeitsch, su wulln mor sei.

Do bleim mor aa dorbei.

ArzDeitsch, ArzDeitsch.

Su warn mor immer sei.

 

© Uwe Seltmann

2020

Ardeppelstick

Ardeppelstick

 

Ardeppelstick, die sei fei was feines.

Ardeppelstick, die schmecken su gut.

Hob Ardeppeln gekaaft un a Grienes.

Kochfleesch gehult. Dos tut do fei nut.

 

Dor gresste Topp, dar kimmt offen Ufen.

Mehrn un Sellerie tu iech do nei.

Is Kochfleesch is fartig un tut harrlich duften.

Arbsen un Frieslich kimmt a noch miet nei.

 

Do ward fei gekocht, gekost un geriehrt.

Ze Letzt kumme nu de Ardeppeln nei.

Dorzu noch a Bemm mit Butter geschmiert.

Zem Assen kimmt alles im Taller nu nei.

 

Do ward nu geschmatzt un flessig gegassen.

Ardeppelstick, die schmecken fei gut.

Ne Rast heem mor auf fiers morgiche Assen.

Dormits Morng sugar noch besser schmecken tut.

 

© Uwe Seltmann

Februar 2020

Arzgebirg

Blick von Crottendorf zum Fichtelberg.

 


Arzgebirg

 

Arzgebirg, wie bist du schie,

stieh iech off deiner hechsten Heh.

 

Dor Fichtelbarg ist's, ier Leit,

dar su sehr mei Harz erfreit.

 

Dor Keilbarg of dor tscheschchen Seit,

dar is noch hecher weit un breit.

 

Su guck iech vom Barg ins Tol

un sah dos schene Wiesenthol.

 

Glick auf rufts itze in men Harz.

Nu gieh iech wieder runnerwarts.

 

Uwe Seltmann

© 10. August 2019

 

De Hammerschänk

De Hammerschänk

 

Se ist bekannt in Stadt un Land.

Hammerschänk ward se genannt.

In Fruhnaa liecht se tief im Tol.

Gar manchor Wandrer war dort mol.

 

A iech war heite wieder dort

an diesem wunnerbaren Ort.

Vum Hammer mor es Kloppen härt.

Is Assen stieht schie off m Herd.

 

Un schmecken tat's fei aa ganz gut.

Do hot dor Hunger kaane Nut.

Im Hammer ging's nu aa noch nei.

Hob noch im Ohr de Hämmerei.

 

Mit vullem Bauch un Hammerklang,

do ginge mir dann a wieder Ham.

Un wenns mol klappt, dann kumm iech wieder.

Un less mich off a Schnapsel nieder.

 

© Uwe Seltmann

Januar 2020

 

Deitschland

Deitschland

 

Iech dacht an Deitschland heite Nacht.

Dos hot miech um ne Schlof gebracht.

 

De Politik, die gieht dorquaar.

Wos Gutes soong ka Kaaner mahr.

 

De Wirtschaft, die soll Griener warn.

Uhne Kuhl un Kernkraft-Wärm.

 

Ne Bauern giehts fei a net gut.

Drim zeing se manchmol ihre Wut.

 

Su giehts im Land ner noch Barg runner.

Do brauchts fei aa a riesen Wunner.

 

Wenn dos net kimmt, dos soch iech nu

is es vorbei mit unnrer Ruh.

 

Dann krachts un knallts an alle Ecken.

Do hilft kaa Baaten un Verstecken.

 

Drim besinnt eich, all ihr Leit.

Es is fei noch net ganz su weit.

 

© Uwe Seltmann

Februar 2020

 

Dorham

Dorham

 

Iech guck vum Hiebel nei ins Tol.

Dor Nabel is zerrunne.

Mei Haamitdorf, dos wacht grod auf.

Mei Laam hot dort begunne.

 

Erinner mich an all die Gahr,

wu iech gelabt hob hier.

De Sehnsucht brennt fei Tog un Nacht.

Mei Arzgebirg, dos lob iech mir.

 

Drim kumm iech har, su oft es gieht.

Stie uhm of meine Barg.

Hier is de Walt fei wunnerschie.

De Sorng, die warn zim Zwarg.

 

Doch wenn iech starb, dann bitt iech Eich 

un gabt mor eier Wort.

Mei Grob soll in de Barg fei stie.

Dort is dor schennste Ort.

 

Un schrebt dan Satz fei na am Staa,

dan iech eich itze soch.

In schiener Schrift un gut ze saa,

Do hält or noch manch Tog.

 

"Mei Haamit war is Arzgebirg,

Vun dorten stamm iech har.

Nu gie iech ze men Schepfer hie.

Mor wards fei gar net schwar."

 

© Uwe Seltmann

Juni 2020

Gripp

Gripp

 

Wie erschloong, su liecht r do.

Er hot de Gripp, dar arme Moo.

War beim Dokter. Hot Rezept.

Ausruuh ka r trotzdam net.

 

De Fraa, die soocht:

"Was soll de das?

Kumm fei raus.

Un mach e was."

 

Su verkannt. Or vegetiert.

Is halb tud. Un strapaziert.

 

Kaa de Baa kaum noch beweng.

Mecht ner noch ins Bett sich leng.

 

Doch Kaaner will ne do begreifen.

Or braucht nar Ruh un kaa Rimmgeifen.

 

Sonst kommt r nimmer of de Baa.

Dos begreift net Mol sei Fraa.

 

Su verkannt ward nu dor Maa.

Dar fei nimmer gar net kaa.

 

Uwe Seltmann

Februar 2020

 

 

Haamittrei

Haamittrei

 

Haamittrei, su wolln mor sei.

Dor Haamit trei ergaam.

Denn sie is, die dir Kräfte gibt,

fier dei ganzes Laam.

 

Mei Haamit isses Aarzgebirg,

huch druum im Sachsenland,

Es iss eh schiener Ort, ihr Leit,

in unnerm deitschen Land.

 

Ze schitzen un ze wahren 

mit Hartzen un Verstand.

Dos liecht mir tief im Innern.

Es iss mei Haamitland.

 

Drum gib mir Gott, de Kräfte,

ze soong eh deitlich Wort.

Unner Aarzgebirg soll bleim

eh schiener deitscher Ort.

 

© Uwe Seltmann

31.08.2019

Hamstern

Hamstern

 

Mor warn heit wieder hamstern

un ham viel eigekaaft.

Dor Hamm war manchis alle.

Fei aa de ganze Saaf.

 

De Händ, die tunne mor waschen,

wie noch nie im Laam.

Do warn mor aa ganz fruh,

dos is Saaf fei tot noch gaam.

 

Dann dacht mor an is Örtel,

wu mor frieh su sitzen tut.

Dos Papier war fei schie alle.

Oh gruße, gruße Nuut.

 

Was soll mor de do namme,

wenn's fei alle is?

Soll mor sichs verkneifen?

Un macht dann gar kenn Mist?

 

Tut mor net viel assen,

dann hilft dos aa ganz gut.

Is ward nischt iebrich bleim.

Im Loden harrscht fei Nut.

 

Is gibt gar kaane Nudeln.

Dor Reis is aa schie aus.

Iech guck in de Regale.

O Graus. O Graus. O Graus.

 

Was soll iech de do assen,

wenns Corona kimmt?

Iech will fei net verhungern.

Dos wess iech ganz bestimmt.

 

Do giehts ze de Konserven.

Die schmecken a ganz gut.

Doch dort is alles leer.

O Nut. O Nut. O Nut.

 

Iech gaab miech in mei Schicksal.

Un hull an Kasten Bier.

Dorzu a Flaschel Kraiter.

Egal is alles mir.

 

© Uwe Seltmann

März 2020

gal is alles mir.

 

© Uwe Seltmann

März 2020

Hob Mut

Hob Mut

 

Hob Mut. Dos mecht iech dir heit soong

in darer schwerer Zeit.

Is ward a wieder besser warn.

Noch isses net su weit.

 

Is kumme a mol anre Toch

mit Fraad un Harzlichkeit.

De Walt ward fei ne anre warn.

Doch gibts a Fraad un net neer Leid.

 

Drim lass dich ner net runner zieh

vun dan, was itze is.

Off Reeng, do kimmt aa Sonneschein.

Dos blebbt su, wie es is.

 

© Uwe Seltmann

April 2020

 

Iech hat en Traam

Iech hat en Traam

 

Iech hat heit Nacht en Traam.

Soos unner en Vugelbeerbaam.

Guckt vom Liemstaa nei ins Tol.

Dacht dorbei an Vergangnes mol.

 

Saa miech ieber Falder gieh.

Nauf zem Hiebel. Dos war schie.

Dor Fichtelbaarg is aa net weit.

Do warn mor oft in friehrer Zeit.

 

Sei gewannert dann ins Tol.

Noch Crutendorf, do wuhnt iech mol.

Dor Zschoop entlang, dos war fei schie.

Manchmol ging's zor Siemhaad hie.

 

De Vugeln singe e schienes Lied.

Dos is su gut fier mei Gemiet.

Dor Wald, dar rauscht aa noch dorzu.

Mei Haamit lesst mir kaane Ruh.

 

Drim traamt iech heite Nacht dorfu.

Deck itze mit dor Deck mich zu.

Schloof nu wetter uhne Traam.

Is Aarzgebirg, dos is mei Laam.

 

© Uwe Seltmann

Oktober 2019

Is Raacherkaarzel

Is Raacherkaarzel

 

In Crutendorf bi iech geborn.

Ier Leit, ier kennt mich fei.

Mol schwarz, mol bunt. Mol gruß, mol klaa.

Su tu iech immer sei.

 

Besonnersch is mei Duft bekannt.

Iech riech fei wunnerbar.

Su bi iech in dr Walt bekannt

als arzgebirgscher Star.

 

Aus Taag, ja do war iech gemacht.

Is kimmt su monches nei.

Geformt, verpackt un dann verkaaft.

Su is mei Laam. Su muss is sei.

 

Doch kimmt mei End. Dann wird's ganz haaß.

Es glimmt un gliet un qualmt.

Mei Duft durchs ganze Haisel zieht.

Un iech bi ganz zermalmt.

 

Am End a bissel Asch noch blebt.

Mei Laam is nu vorbei.

Dr Duft dir in dr Noos noch liecht.

Su muss is aber sei.

 

Un wenn ier socht,

noch anre gibt's, die a su wie iech sei.

Dann denk fei dra,

das Original ka ner a Crutendarfer sei.

 

Drim kimmst de mol noch Crutendorf,

un guckst e mol vorbei.

Ze Tausende, su findts de mich

in dr Raacherkarzelmacherei.

 

© Uwe Seltmann

September 2019

 

 

Is schneit

Is schneit

 

Im Arzgebirg, do fallen Flocken.

Dor Wind, dar tobt un faucht dorhie.

Do halfen ner noch warme Socken.

Hand gemacht un wunnerschie.

 

Naus gieths in de weiße Pracht.

Schnell de Schneeschuh na gemacht.

Rauf un runner of de Barg.

Bist de bal a weißer Zwarg.

 

Von uhm bis unten vuller Schnee.

De Noos ganz rut. De Backen aa.

De Mutt, die blegt "Oje, oje".

Mor kaa es Kind vor Schnee net saa.

 

Doch dan is racht. Is will ner naus.

Hälts drinne fei bal nimmer aus.

Huppt nei in Schnee un tobt herum.

Nammt ne Kind das ner net krumm.

 

Su kimmts dann vuller Schnee aham.

Weiß von uhm bis unten.

Is war a schiener Wintertraam.

Is hot sen Spaß gefunden.

 

© Uwe Seltmann

Januar 2021

Morng

Morng

 

"Was ward is Morng uns brenge

in dar vorrickten Zeit.

De Walt versinkt im Chaos.

Is End is nimmer weit."

 

Su denkt fei itze Manchor,

dars Laam nimmer verstiet.

Is Chaos nimmt kaa Ende.

De Zeit gar net vergiet.

 

De Krankit, die greift im sich.

Se nimmt a Manchen miet.

Is lesst sich net verhinnern,

was nu emol geschiet.

 

Doch lass dich fei net blenden

vun Quatsch un Spinnerei.

Du kasst a salber denken.

Was ward de Wahrheit sei?

 

Bewahr in deinem Innern

is Harz un ne Verstand.

Sinst wards fei a net besser

im deitschen Haamitland.

 

Dann kimmt aa bald a Morng,

ganz nei un unverzacht.

Ewacht fei neies Laam.

Hot neies Licht gebracht.

 

© Uwe Seltmann

März 2020

Off de Sorng horng

Off de Sorng horng

 

Iech horch tief in den Nacht hinei.

Mei Hartz is fuller Sorng.

Was will de Still mir itze soong?

Was is mir neer verborng?

 

Hob iech ze vieles falsch gemacht?

Bi iech itze bald allaa?

Was ka iech tu, was bringt de Nacht?

Verlässt mich nu de Fraa?

 

De Sorng, die beiteln miech heit Nacht.

Dor Schloof kimmt gar net rei.

Is kaa fei net su wetter gie.

Dos is mei End, dos wess iech fei.

 

Ner reden ka iech net dorfu.

Dos is mor viel ze schwar.

Vielleicht tuts wieder besser warn.

Mei Hartz mecht dos su sar.

 

Iech will doch wieder Frieden ham.

Un net ner solche Sorng.

Vielleicht sollt ab un zu iech a

off meine Fraa mol horng.

 

Dann kennt su manchis besser sei.

Dos Laam wer net su schwar.

Mor hett mer Frieden un a Ruh.

Vom Laam, do het mor mar.

 

© Uwe Seltmann

Oktober 2019

 

 

Su wie uns

Su wie uns

 

Su wie uns dor Schnobel is gewachsen.

Su ginne mor naus noch Sachsen.

 

Mor reden Deitsch vun Alters har.

Su wards a bleim in hunnert Gahr.

 

Un wans net passt, dan song mor fei:

"Bild dir när nischt Bessres ei."

 

© Uwe Seltmann

Februar 2020

Tud

Tud

 

Dor Tud, dos is a guter Maa.

Fier dann sei alle gleich.

Ob Arm, ob Reich, ob Gruus, ob Klaa.

Or hult aa diech mol in sei Reich.

 

Un hast de Angst un zitterst schie.

Warst im Laam a Lump.

Is hilft dor nischt. Do musste hie.

Do nitzt kaa Gald, noch Pump.

 

Dor Tud kimmt manchmol in dor Nacht.

Unn hult de Leit ze siech.

Manchmol ars a annersch macht.

Am Toch, bei grallem Licht.

 

Wie ors macht, dos liecht bei iehm.

Is is sei Fachgebiet.

Doch aans, dos is fei ganz gewiss:

Dar kennt kenn Unnerschied.

 

© Uwe Seltmann

März 2020

Vertriem

Vertriem

 

A Maa schaut of sei Laam zerick.

Is war net immer leicht.

Or sieht als Gung im Huf sich stieh.

De Aang, die warn ne feicht.

 

De Kinnerzeit war wunnerschie.

Gegacht durch Fald un Wald.

Or kunnt aa gar net racht verstieh.

Was vor sich ging in darer Walt.

 

Dor Krieg ze End, de schlimme Zeit.

Mor hofft, das besser ward.

Fier Neies war de Walt bereit.

Dann is sei Seel erstarrt.

 

Geplündert ham se alles das, 

was seine Leit gehärt.

Is fei itze lang schie her. 

Im Hartzen aber net verjährt.

 

Aus dor Haamit wag getriem.

Gepriegelt un geschlong.

Dos hot sei Seel fei aufgeriem.

Dos kunnt or net vertrong.

 

Lange durft or nimmer hie, 

wu geborn ihn seine Mutt.

Vergassen hot or trotzdam nie

sei Haamit un de gruße Nut.

 

Nu guckt or of sei Laam fei hie.

Is End is langsam nah.

Or will in Frieden hamwärts gieh.

Vergaam hot ars nu aa.

 

© Uwe Seltmann

Mai 2020

Vullbracht

Vullbracht

 

Mei Vater war a Bargmaa 

wie Haufen in de Barg.

De Krankit hot or a dorvu.

Ze End is nu sei Wark.

 

Is is vullbracht, is is vullbracht.

Zim Himmel zieht or hie.

Sei Laamswark hot or nu vullbracht.

Gieht ze senn Schepfer hie.

 

Gelabt hot or im Arzgebirg,

wie manchor deitsche Maa.

Mei Mutt, die stammet aa vun dort 

A warlich gute Fraa.

 

Is is vullbracht, is is vullbracht.

Ier Laam is nu vorbei.

Ier Laamswark hot se nu vullbracht.

Gieht ze iern Schepfer ei.

 

Su ging is Manchin in de Barg.

fei haufen Gahre lang.

Se ham geschuftet Toch un Nacht.

bis zim allerletzten Gang.

 

Is is vullbracht, is is vullbracht.

Fei manchor Schacht is zu.

Se ham ihr Laamswark nu vullbracht.

Un ham fier immer Ruh.

 

© Uwe Seltmann

Februar 2020

Weihnachten in Crutendorf

Weihnachten in Crutendorf

 

Weihnachten in Crutendorf,

dos ist fei wunnerschie.

Weihnachten in Crutendorf,

do ziehts miech immer hie.

 

De Fanster, die sei do belecht.

Is kaa net schänner sei.

Noch Raacherkarzeln riechts su schie,

kimmt mor in a Haisel nei.

 

In dr Nacht hots aa geschneit.

Dor Schnee liecht Meterhuch.

De Kinner hots fei sehr gefreit.

Ieberm Dorf a weißes Tuch.

 

Vum Liemstaa kimmt a Wind dorhar.

Is pfeift un stiermt un schneit.

Dor Schießbarg is kaum noch ze saah.

Dor Winter hot sei schennste Zeit.

 

Drim feiern mr in Crutendorf 

un sei a garn beisamm.

Weihnachten uum im Aarzgebirg,

dos mecht iech immer ham.

 

© Uwe Seltmann

November 2019

Wetter - Watter

Wetter - Watter

 

Wenn s wetter su is.

Wie is itze fei is.

Wards wetter su gie.

Is is gar nimmer schie.

 

Wie s Watter a is.

Mol Reng un mol Hitz.

Su giehts Laam dorhie.

Mol schlacht un mol schie.

 

Wenn wetter is Watter

su hitzich fei is.

Hot s ganze Watter

uns wetter gar nischt genitzt.

 

Drim lassen mor wetter

alles wie s is.

Dann ward a is Watter

su bleim, wie s is.

 

© Uwe Seltmann

April 2020

 

Winter im Arzgebirg

Auf dem Fichtelberg im Januar 2020.

Winter im Aarzgebirg

 

Dor Schnee is heit gekumme

ganz sachte in dr Nacht.

Ne Schneepflug hert iech brumme.

Dar hot ne Waag gemacht.

 

Nu steing mr nei ins Auto

un fahrn noch Wiesenthol.

Do liecht dr Schnee noch hecher.

Do fieln mor uns ganz wuhl.

 

Dr Fichtelbarg, dar grüßt

in weißer Winterpracht.

Frau Holle hot fei wieder

a Wunner heit vullbracht.

 

De Maad fährt mit en Schlieten.

Ihr macht dos fei viel Spaß.

Mir fahrn ner mit'm Auto.

Un gaam halt wing mehr Gas.

 

Do farn a Haufen Schneeschuh

bergauf un a bergab.

Leider hot net Jeder

dafür de rachte Gab.

 

Drim mach mor, was mr kenne

un laafen durch ne Schnee.

Un kumm mor mol net wetter,

do schrei mr laut "Ojee".

 

© Uwe Seltmann

Januar 2020

 

Wurzel

Wurzel

 

De Haamit gibt dor Kraft.

Mor tut sich garn erinnern.

Doch haufen is schie ogeschafft.

Was ward aus unnern Kinnern?

 

Uhne Wurzel labt kaa Baam.

Uhne Haamit gibt's kaa Land.

Dos is blebbt net ner a Traam.

Braucht's manchmol aa Widerstand.

 

Denn a Baam, dar will fei laam.

Is net ner Holz zim Haazen.

Is Volk tut aa sei Bestes gaam.

Hot Haamitlieb im Harzen.

 

Drim is a Baam a gut verwurzelt.

Hält sich in dor Ard fei fest.

Will aa bleim, wu or gewachsen 

Feiert dort sei schennstes Fast.

 

Bliet un grient in seiner Haamit.

De Wurzel hot ne stark gemacht.

Doch kimmt sei End, dann was or trotzdam:

"De Haamit hot mor Glick gebracht."

 

© Uwe Seltmann

Juni 2020

Uwe Seltmann - Gedichte & Co. [-cartcount]